Drukuj

Deklaracja o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

1. Ochrona danych w skrócie

Zalecenia ogólne

Poniższe informacje stanowią zrozumiały przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie te dane, za pomocą których można Ciebie osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest dokonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w impressum tej strony.

Jak pobieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane w wyniku przekazywania nam ich. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywoływania stron). Dane te są zapisywane au-tomatycznie, jak tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twojej charakterystyki jako użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

Masz prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz odwołać tę zgodę na przyszłość w dowolnym momencie. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych oso-bowych w określonych okolicznościach. Poza tym przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właści-wego organu nadzorczego.

W tym celu oraz w przypadku dodatkowych pytań w temacie ochrony danych możesz kontaktować się z nami w dowolnym momencie.

2. Hosting oraz Content Delivery Networks (CDN)

2. Hosting oraz Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza strona internetowa jest administrowana przez usługodawcę zewnętrznego (hostera). Dane osobowe zapisane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Może to między innymi dotyczyć adresów IP, próśb o kontakt, danych meta i komunikacyjnych, danych umowy, kontaktowych, nazwisk, dostępu do strony internetowej oraz innych danych generowanych za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych ze świadczeniem oraz w celu przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług następujących usługodawców hostingowych:

Sehtec – systemy i rozwiązania informatyczne
Zakres usług
Quattronet GmbH
Am Gartenfeld 70
95326 Kulmbach

Zawarcie umowy w sprawie przetwarzania zlecenia

W celu zagwarantowania przetwarzania zgodne z ochroną danych zawarliśmy z naszym hosterem umo-wę na przetwarzanie zamówień.

3. Zalecenia ogólne i informacje obowiązkowe

3. Zalecenia ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas, gdy korzystasz z tej witryny internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to te dane, za pomocą których można Ciebie osobiście zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie chronić danych przed dostępem stron trzecich.

Wskazanie organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG
Kronacher Straße 13
95326 Kulmbach

Telefon: +49 9221 806-0
E-Mail:

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Po złożeniu uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. ustalone prawem terminy przechowywania informacji podatkowej lub handlowej); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych powodów.

Pełnomocnik ochrony danych zalecany przez prawo

Wyznaczyliśmy pełnomocnika ochrony danych dla naszej firmy.

Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG
Daniela Maisel
Kronacher Str. 13
95326 Kulmbach

Telefon: +49 9221 806-125
E-Mail:

Informacje o przesyłaniu danych do USA

Na naszej stronie internetowej znajdują się narzędzia z firm mających siedzibę w USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane serwerom USA dla odno-śnych firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumie-niu unijnego prawa o ochronie danych. Firmy USA są zobowiązane do ujawniania danych osobo-wych urzędom ds. bezpieczeństwa bez możliwości podejmowania działań prawnych ze strony osoby zainteresowanej. W związku z tym nie można wykluczyć, że władze USA (np. służby tajne) przetwarzają, analizują i trwale przechowują Twoje dane znajdujące się na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na tego rodzaju czynności przetwarzania.

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz wycofać swoją udzieloną już zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie wysłane do nas e-mailem. Zgodność z prawem przetworzenia danych przeprowadzonego przed odwołaniem pozostaje nienaruszona.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W DOWOLNYM CZASIE Z POWODÓW TWOJEJ SYTUACJI SZCZEGÓLNEJ; NINIEJSZE ZASTOSOWANIE ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE PRZEPISY. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDUJE SIĘ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI WNIESIESZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY MOGLI WSKAZAĆ NA NIEODPARTE I WYMAGAJĄCE OCHRONY POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I SWOBODĘ LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, SPRAWOWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ W RAMACH BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA NA RZECZ REKLAMY, MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU W DOWOLNYM CZASIE WOBEC PRZETWARZANIA ONOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH DO CELU TEGO RODZAJU REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST TO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI WNIESIESZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, szczególnie w państwie członkowskim w miejscu jej zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administra-cyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Prawo do możliwości przenoszenia danych

Masz prawo, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, o ile będzie ono technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania handlowe, które wysyłasz do nas jako operatora strony, niniejsza strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu Twojej przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz w celu przetworzenia danych, jak również, w razie potrzeby, do ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu oraz w przypadku dodatkowych pytań w temacie ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z nami w dowolnym momencie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz kontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych u nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na czas trwania kontroli.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło / dzieje się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do sprawowania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi nastąpić wyważenie Twoich i naszych interesów. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych dopóki nie jest to pewne, czyje interesy je przeważają.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu sprawowania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, czy też z ważnych powodów związanych z interesem publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w impressum w ramach obowiązku w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podejmowania kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, takich jak np. za pośrednictwem e-mail spam.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „pliki cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe i nie powodują uszkodzenia Twojego urządzenia końcowego. Są one przechowywane tymczasowo na Twoim urządzeniu końcowym na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (trwałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty na stronie. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez Ciebie lub gdy nastąpi automatyczne ich usunięcie przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie innych firm mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, gdy wchodzisz na naszą stronę (Third-Party-Cookies). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do realizacji usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie konieczne, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów wideo). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych żądanych przez Ciebie funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka zakupowego) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiarów publikacji internetowych) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odpowiednich plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w niektórych sytuacjach lub generalnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

O ile wykorzystywane będą pliki cookie firm zewnętrznych lub do celów analizy, poinformujemy Cię o tym osobno w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych i, w razie potrzeby, poprosimy o zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics

Niniejsza strona internetowa korzysta z technologii Cookie-Consent ze strony Usercentrics w celu uzyskania Waszej zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub nadrobić zaległości w stosowaniu określonych technologii i dokumentowania ich zgodnie z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/ (zwany dalej „Usercentrics“).

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, to przekazywane są następujące dane osobowe do Usercentrics:

 • Twoja zgoda lub ich cofnięcie
 • Twój adres IP
 • Informacje o Twojej przeglądarce
 • Informacje o Twoim urządzeniu końcowym
 • Czas Twojej wizyty na stronie internetowej

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować udzieloną zgodę lub cofnąć ją. Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane, dopóki nie zażądasz od nas ich usunięcia, samodzielne usunięcie pliku cookie z Usercentrics lub cel przechowywania danych nie ma już zastosowania. Obowiązkowe wymogi ustawowe dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Użycie Usercentrics następuje w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Umowa w sprawie realizacji zlecenia

Zawarliśmy umowę na przetwarzanie zleceń z Usercentrics. Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że Usercentrics przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki Server-Log

Operator stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach Server-Log, które Twoja przeglądarka przesyła nam automatycznie.
Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Stosowany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas zegarowy żądania serwera
 • Adres IP

Niniejsze dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej witryny - w tym celu należy zarejestrować pliki Server-Log.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z niego, w tym przedstawione przez Ciebie dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania ofertowego oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Niniejsze dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje zapytanie ofertowe jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podejmowania działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie jest oparte na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli taka została zażądana.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych nie będzie już miał zastosowania (np. po opracowaniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytania przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego wynikające (nazwisko, zapytanie ofertowe), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu opracowania Twojej sprawy. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Niniejsze dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje zapytanie ofertowe jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podejmowania działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie jest oparte na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli taka została zażądana.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych nie będzie już miał zastosowania (np. po opracowaniu Twojej sprawy). Obowiązkowe przepisy ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na tej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji tam zawartych. Używamy wprowadzonych danych wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla których się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku istotnych zmian, takich jak zakres oferty lub niezbędnych zmian technicznych, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji warunków korzystania uzasadnionych w wyniku rejestracji oraz, w razie potrzeby, w celu zainicjowania kolejnych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane gromadzone podczas rejestracji będą przez nas przechowywane, dopóki będziesz zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Obowiązkowe wymogi ustawowe dotyczące okresów przechowywania pozostają nienaruszone.

5. Biuletyn Newsletter

5. Biuletyn Newsletter

Dane informacyjne biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu i że zgadzasz się na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Żadne inne dane nie są gromadzone bądź są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania wymaga-nych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym biuletynu Newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W dowolnym momencie możesz cofnąć swoją zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail oraz ich wykorzystywanie do wysyłania biuletynu, na przykład za pomocą linku „Wypisanie” w biuletynie. Zgodność z prawem operacji przetworzenia danych dokonanych już przed odwołaniem pozostaje nienaruszona.

Dane przechowywane przez nas w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do momentu wypisania się z biuletynu lub wygaśnięciu danego celu i usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po cofnięciu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany u nas lub u dostawcy usług biuletynu, ewentualnie na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości mailowych w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi informacyjnymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapisywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się zapisywaniu danych, o ile Twoje interesy przewyższają nasze uzasadnione.

6. Plugins i Tools

6. Plugins i Tools

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa integruje filmy wideo z YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o odwiedzających tą stronę internetową przed obejrzeniem filmu wideo. Jednak tryb rozszerzonej ochrony danych niekoniecznie wyklucza ich przekazywanie do partnerów YouTube. W ten sposób - niezależnie od tego, czy oglądasz film wideo, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.

Natychmiast po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej wytwarzane jest połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube-Account, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego profilu osobistego. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swego konta YouTube.

Po uruchomieniu filmu wideo YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. Device-Fingerprinting). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Niniejsze informacje wykorzystywane są między innymi do rejestracji statystyk wi-deo, stwarzania przyjemnej atmosfery dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube można uruchomić dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadnione zainteresowanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym czasie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w deklaracji o ochronie danych na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Czcionka Font Awesome (lokalny hosting)

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego przedstawiania czcionek. Czcionka Font Awesome jest instalowana lokalnie. Brak połączenia z serwerami Fonticons, Inc. Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Oferentem jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie do pamięci adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Oferent tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwia znalezienie określonych przez nas miejsc na stronie.internetowej Stanowi to uzasadnione zainteresowanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym czasie.

Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7. eCommerce i usługodawcy płatności

7. eCommerce i usługodawcy płatności

Przetwarzanie danych (dane klienta i dotyczące umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do uzasadniania i kształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia środków przed jej zawarciem. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążyć użytkownika opłatą za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zlecenia lub zakończeniu relacji biznesowej. Wymogi ustawowe dotyczące okresów przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dla sklepów inter-netowych online, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której zlecono rozliczenie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie następuje lub tylko w przypadku wyraźnej zgody na ich przesłanie. Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia środków przed jej zawarciem.

8. Usługi własne

8. Usługi własne

Postępowanie z danymi osób ubiegających się

Oferujemy możliwość ubiegania się (o coś) u nas (np. pocztą elektroniczną, pocztą lub za pośrednictwem internetowego formularza online). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu twoich danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi postanowieniami ustawy oraz że dane są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli wyślesz nam podanie, przetwarzamy powiązane z nim dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o uzasadnieniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG (nowy) zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zainicjowanie umowy) oraz - jeśli wyraziłeś zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w obrębie naszej firmy tylko osobom zaangażowanym w opracowanie Twojego podania.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG (nowy) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku zatrudnienia.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie jesteśmy w stanie przedstawić Ci oferty pracy lub gdy ją odrzucisz bądź wycofasz swoje podanie, zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych przesłanych przez Ciebie w oparciu o nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty podania niszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności do ich udokumentowania w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą wymagane po upływie okresu 6-miesięcznego (np. z powodu grożącego lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli wyraziłeś odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeżeli stoi na przeszkodzie prawny obowiązek przechowania.

Ochrona danych w mediach społecznościowych

Nasza obecność w mediach społecznościowych

Nasza obecność w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych za pośrednictwem sieci społecznościowych

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Sieci społecznościowe takie jak Facebook, Twitter itp. mogą na ogół kompleksowo analizować zachowanie użytkownika podczas korzystania z ich witryny lub strony internetowej ze zintegrowanymi treściami społecznościowymi (takimi jak przyciski „Lubię to” (Like) lub banery reklamowe). Odwiedziny na naszych stronach w mediach społecznościowych uruchamiają liczne procesy przetwarzania danych związane z ochroną danych. W szczególności:

Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta w mediach społecznościowych i odwiedzasz naszą stronę w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jednak w pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą być również rejestrowane, jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz konta w danym portalu mediów społecznościowych. W takim przypadku dane te są gromadzone przykładowo za pomocą plików cookie przechowywanych w urządzeniu lub przez zapisanie adresu IP.

Dzięki zebranym w ten sposób danym operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób zostają wyświetlone reklamy oparte na zainteresowaniach użytkowników na stronach w mediach społecznościowych i poza nimi. Jeśli masz konto w odpowiedniej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy wskazać wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze procesy przetwarzania mogą być przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na rozbieżnych podstawach prawnych, które zostają określone przez operatorów sieci społecznych (na przykład zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzasz którąkolwiek z naszych stron na portalu społecznościowym (np. Facebook), razem z operatorem platformy mediów społecznościowych jesteśmy odpowiedzialni za procesy przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. Zasadniczo możesz dochodzić swoich praw (informacje, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, transfer danych i skarga) zarówno wobec nas, jak i operatora odpowiedniego portalu społecznościowego (np. Facebooka).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych na tych portalach. Nasze możliwości w dużej mierze zależą od polityki firmy danego dostawcy.

Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem stron w mediach społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy ich przechowywanie stanie się bezcelowe, poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Zapisane pliki cookie pozostają na urządzeniu do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych gromadzonych przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u operatorów sieci społecznościowych (np. w Polityce prywatności, patrz poniżej).

Szczegółowe przestawienie sieci społecznościowych

Szczegółowe przestawienie sieci społecznościowych

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Podpisaliśmy z Facebookiem umowę dotyczącą wspólnego przetwarzania (Controller Addendum). Ta umowa określa procesy przetwarzania danych podczas wizyt na naszej stronie na Facebooku, za które odpowiedzialność ponosimy my lub Facebook. Ta umowa jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Prowadzimy profil na Instagramie. Dostawcą jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi, znajdziesz w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Posiadamy profil na YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi, znajdziesz w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.